Internet router

ARIN's whois to your rescue:

http://ws.arin.net/whois/?queryinput=!%20NET-65-198-220-0-1

OrgName: GEORGIA PUBLIC WEB
OrgID: GPW
Address: 1470 RIVER EDGE PARKWAY
City: ATLANTA
StateProv: GA
PostalCode: 30328
Country: US

[...]

Abra�os,
Marlon Borba, CISSP.